Måttgränds IT-Förening

 

    Hem  |  Information  |  Styrelse  |  Support  |  Stadgar

 

Stadga för föreningen Måttgränds IT-förening

1 § Föreningens medlemmar

Föreningens medlemmar består av fastighetsägare enl. bilaga. Ytterligare medlemmar får antas vid föreningsstämma. Antalet medlemmar vid årsmöte 2018-03-12 var 63st, förutom medlemmarna fanns det 38st användare som nyttjar föreningens Internet och/eller TV-tjänst.

2 § Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att äga, vårda, uppdatera och i övrigt svara för anläggningen fram till överlämningspunkt i resp. fastighet (efter konverter) tillhandhålla och försälja Internettjänster och andra tjänster via olika media till medlemmar.

Föreningen äger rätt att uttaga avgift från andelsägarna för föreningens verksamhet och drift.

3 § Föreningens relation till samfälligheter m.fl.

Samfälligheten Hämtaren har vid stämma 1999-09-06 upplåtit utrymme för anläggningens huvud­central. Föreningen skall till samfälligheten utge ersättning för kostnader med anledning av upp­låtelsen (energi, lås, uppkomna skador, komplettering av försäkring). Om ytterligare gemensam utrustning senare behöver utplaceras - i samfälligheten eller hos enskild fastighetsägare - förut­sättes likartade villkor gälla.

Berörd samfällighet och medlemmar i föreningen samt vissa icke till anläggningen anslutna fastigheter tillåter föreningen göra nödvändigt intrång för installation inkl grävning och för framtida underhåll/uppgradering mm i enlighet med tecknade nyttjanderättsavtal.

Tillstånd för kabeldragning på mark därutöver har inhämtats av entreprenören för föreningens anläggande av utrustning.

4 § Medlem

Varje medlem i föreningen äger samma andel av föreningens tillgångar. Vid försäljning av fastig­het skall medlemskapet övergå till den nya fastighetsägaren.

Fullgör medlem inte sina skyldigheter gentemot föreningen bortkopplas denne utan uppsägning från anläggningen och erlägger ev. skulder till föreningen (såsom kvarstående kostnader för an­läggningen och ev. av föreningen gjorda beställningar vilka baserats på det antal medlemmar föreningen hade vid beställningen) och de kostnader som är förenade med urkopplingen. Om en medlem önskar lämna föreningen gäller samma villkor.

Om medlem därefter önskar återinträde i föreningen prövas detta och anslutningsavgift fastställes av föreningen.

Ansluten fastighet som önskar koppla bort åtkomsten till en del av anläggningen (t.ex. Internetaccessen eller ev. kabel-TV) svarar för de kostnader som är förenade med urkopplingen. Om medlem senare önskar återfå tillgång till tjänsten fastställer föreningen anslutningsavgift.

Medlem är skyldig erlägga den avgift som fastställes på föreningsstämma samt rätta sig efter de etiska och praktiska regler som föreningsstämman fastställer (t.ex. vad gäller mängden överförd data, upplåtande av anslutning till föreningens nät till fastighet som ej är medlem i föreningen, upprättande av otillåten filserver osv.). Samma skyldighet gäller betr. de beslut som föreningens styrelse fattar på föreningens vägnar.

5 § Föreningsstämma

Föreningen skall hålla årsmöte under mars månad.

Kallelse - som skall uppta de ärenden som skall och får behandlas - skall genom styrelsens försorg tillställas medlemmarna minst 10 dagar i förväg (kallelse får ske elektroniskt till de medlemmar som har anmält e-postadress).

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

- Mötets öppnande
- Mötets behöriga utlysande
- Fastställande av ärendelista
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två justeringspersoner
- Upprättande och fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter
- Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hu vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse
- Val av två revisorer
- Val av valberedning
- Fastställande av utgifts- och inkomststat inkl arvoden och medlemsavgift
- Ärenden anmälda till styrelsen senast 15 dec

Protokoll skall föras och delges medlemmarna. Detta får ske genom e-post till de som anmält e-postadress. Det kan förutsättas att kallelse, protokoll och en mängd annan information som rör föreningen kommer att finnas på Internet.

Beroende på gällande lagstiftning kommer föreningen om det är nödvändigt att inhämta medlems tillstånd att i föreningens dokument namnge medlem för publicering på Internet.

6 § Extra stämma

Extra stämma skall hållas senast inom 4 veckor från att begäran inkom till styrelsen om föreningens ordförande eller om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begär det eller om revisorerna begär det. Sådan extrastämma får endast besluta i ärende som upptas i begäran. Kallelse till extra stämma skall utgå senast 7 dagar i förväg, e-post må användas.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju personer (ordf., vice ordf., kassör samt ytterligare två till fyra ledamöter).

Kallelse till styrelsemöte skall utgå senast 7 dagar i förväg om styrelsen inte är enig om att kortare tid får tillämpas. Styrelsen är beslutför om minst 3 ledamöter är närvarande.

Protokoll skall föras.
Styrelsen svarar för att kallelse till årsmöte och ev. extrastämma utgår.

8 § Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

9 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är 0101 - - 12-31 (kalenderår).

10 § Årsredovisning

Styrelsens räkenskaper omfattar verksamhetsåret 1 januari till 31 december. Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad efter räkenskapsårets utgång. Till årsmötet skall styrelsen avlämna en av styrelsens ledamöter undertecknad berättelse över verksamheten under föregående år. Denna berättelse skall uppta resultaträkning samt in- och utgående balansräkning.

11 § Revision

För granskning av styrelsens verksamhet utser årsmötet 2 revisorer. Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens berättelse och förvaltning och därutöver till årsmötet avgiva berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Revisorerna kan även under löpande verksamhetsår företaga granskning och inventering. Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver ingiven till styrelsen inom en månad från den dag då bokslutet överlämnades till revisorerna.

12 § Representation

Ansluten fastighet/medlem får representeras med 1 röst (per fastighet) på föreningens årsmöte. Medlem kan genom fullmakt överlåta sin röst till annan medlem.

13 § Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 2006 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

14 § Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

15 § Avgift för drift

Varje användare skall till föreningen betala driftavgift. Driftavgifterna ska specificeras per tjänst och ska beslutas av föreningsstämman. Driftavgifterna betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

16 § Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

17 § Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

18 § Avgång

Utom i de fall, som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur föreningen, vid utgången av det räkenskapsår, som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller att det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

19 § Ändring av stadga

Denna stadga som är fastställd vid föreningsstämma 2000-01-26 får ändras på föreningsstämma om ändringsförslaget delges i kallelsen och minst 2/3 av de närvarande röstberättigade stöder förslaget eller om förslaget erhåller minst hälften av rösterna vid två på varandra följande före­ningsstämmor som skall vara åtskilda i tiden med minst 4 veckor.

20 § Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

21 § Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

22 § Etiska regler

Medlem är skyldig att följa föreningens gällande regler vid nyttjande av Internet och är i sin helhet personligen ansvarig för samtliga kostnader inkl skadestånd som ett brytande kan medföra. Vad här sagts gäller också de kompletteringar till allmänna regler som föreningen fastställt.