Måttgränds IT-Förening

 

    Hem  |  Information  |  Styrelse  |  Support  |  Stadgar

 

Policy obetalda avgifter

I föreningen stadgar anges i § 4 vilka möjligheter styrelsen har att vidta åtgärder mot medlemmar som inte betalar beslutade avgifter.

Fullgör medlem inte sina skyldigheter gentemot föreningen bortkopplas denne utan uppsägning från anläggningen och erlägger ev. skulder till föreningen (såsom kvarstående kostnader för anläggningen och ev. av föreningen gjorda beställningar vilka baserats på det antal medlemmar föreningen hade vid beställningen) och de kostnader som är förenade med urkopplingen. Om en medlem önskar lämna föreningen gäller samma villkor.

Om medlem därefter önskar återinträde i föreningen prövas detta och anslutningsavgift fastställes av föreningen.

 

Styrelsen har fastslagit en rutin för hur obetalda avgifter ska hanteras.

1. Påminnelse skickas ut, skriftligt, efter en månad från sista förfallodag. I påminnelsen förklaras konsekvenserna vid obetalda avgifter till föreningen.

2. Kvarstår skulden efter två månader och inga särskilda överenskommelser skett mellan medlemmen och föreningens styrelse kopplas medlemmen bort från nätverket. En försenings- och administrationsavgift på 300 kronor påförs medlemmen.

3. När hela avgiften är betald eller en skriftlig överenskommelse om exempelvis avbetalning upprättats kopplas medlemmen in på nätverket igen. Eventuella merkostnader som uppstår i samband med hanteringen svarar medlemmen för.

4. Kvarstår skulden efter sex månader lämnas ärendet till inkasso/kronofogdemyndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor